Custom Search

Akong Mga Pasundayag

30 March 2009

Mga Balod sa Luha


Usa kadto ka maunos nga kagabhion
Makusog ang paghampak sa hangin
Mitaob ang dagat nga daw nagpanugon
Sa dili paglawig sa lawod kay maangin.

Bisan milikay na sa nagpangamay nga alimpos
Nalit-ag ako niini og didto sa katubigan gibanlas
Sa akong gidangatan buot ako nga manimalos
Apan dili ko na mahimo ang pag-ikyas.

Gilibutan ako sa mga makusog nga lilo
Nakigbisog ako aron dili matumpawak
Dugang kusog kang Bathala ako nangayo
Dungan sa usa ka makusog nga paglugapak.

Mihayag sa kalit ang palibot
Og didto ako sa kalit nahigmata
Nasayran ko na lang ang akong pag-abot
Gikan nakigbugno sa balod sa akong mga luha!

25 March 2009

Saw-an ta higala ko!


(Alang kini sa usa ka binuhat nga dunay bili sa akong kinabuhi.Buot kong musulod sa iyang kalibutan aron among saw-an ang gasa sa panaghigala…)

Wala ko damha og paabota
Nga mag-krus ang mga dalan ta
Sa dugay nga panahong nagpakahilom ka
Giablihan pagbalik ang atong panaghigala.

Managsama ang lumba nga atong giapilan
Lumba sa pakigbisog, pagsakripisyo’ng hilabihan
Pagsulay, kamingaw, kahingawa og kalisdanan
Kining tanan buntogon aron makab-ot ang kadaugan.

Kung bation mo ang kahuyang og kakutas
Andam ko og tagana nga sundon ang imong gibaktas
Saw-an ta kini og dungan natong hupayon og ibanlas
Aron dinhi niining kangitngit kita makalingkawas!

Sayod ko nga lig-on ang imong mga dapat
Dag-on mo ang mga hagit nga kanimo misugat
Dawaton mo kini bisan pa man og mabug-at
Matam-is mong pahiyom kanako imong isugat!

23 March 2009

Di Mahimong TalikdanSa makadaghang higayon
Imong gilutos og buot tapuson
Nagkamang sa yuta didto sa kawad-on
Nalubong sa lapok,nagpakilooy’ng haw-ason!

Bisan pa man niining tanan
Labot ka niining akong kalibutan
Bisan abugon mo man sa makadaghan
Mobalik ako nganha sa imong tugkaran!

Karon ako kanimo nagpahilayo
Gibalon ko ang mga kasakit og kasubo
Dinhi ko buntogon, kahuyang nga nagatago
Giyahan unta sa langit ako intawon nangamuyo!

Buot ko man nga ikaw hikalimtan
Ilubong sa hingpit kadtong kapakyasan
Apan bisan pa man sa akong nahiaguman
Ikaw, dili og dili gayod nga mahimong hitalikdan!

20 March 2009

DUKA bersus KALAAY
Gibati ko karon ang kalaay
Dinhi sa opisina nagtulo ang laway
Nagamug-ot akong panagway
Buot makig-hadla sa mga panuway.

Gilingaw ko nalang akong kaugalingon
Aron sa kalaay dili ako maulipon
Dakong bugno nga akong sagubangon
Nga angayan kong pagabuntugon.

Tibuok adlaw nga nakig-atbang
Sa mando og sugo nagpaabot lang
Samtang nagsulat aron panahon di masayang
Inig singgit sa amo aron di usab makugang.

Kalaay og kamingaw ang kontra
Kung magpadaog og magpaulipon ka
Lamyon ka niini og ikaw matumba
Makawang lang ang imong paninguha…

05 March 2009

PAGMAHAY


Karon ako nagamahay
Gibati ko na ang kalaay
Angayan pa ba nga malipay
Sobra na kini nga pagsulay.

Sayop ba kining gibati ko
O silot kini kanako
Unsa man ang nagpaluyo
Niini ako nangamuyo?

Mao ba kini ang dalan?
Nga angayan kong pagalaktan?
Kon ugaling nahasaag man
Muluhod ako aron giyahan.

Nganong kini gitugutan
Kung pag-antos mahiaguman
Kasakit akong matilawan
Kahayag mosidlak kanus-a man?

HAIN KA NA?


Diha ko kanimo hikaplagan
Kakuwang ko imong gipun-an
Gasa sa panaghigala atong gisaw-an
Nagkahiusa atong kalibutan.

Dili igo sa paglitok og mga pulong
Mga lama kanunay kong sud-ungon
Bisan puno kadto sa limbong
Kanunay ko kining pagahandumon.


Kalit mingsimang atong mga dalan
Anino mo di ko na hingkaplagan
Mga tunob mo di ko na masundan
Karon kinsa may akong kadangpan?

Ako karon kanimo nagpakilooy
Sapwanga kining bukton kong gipoypoy
Nabati ko na ang tumang kakapoy
Mahait nga hinagiban sa dughan nagtaroy.

BakakNganong gibati ko kini
Bisan kasing-kasing nagdumili
Buot mahanaw sa akong kinabuhi
Og kanimo dili na molingi.

Kalit nga nahanaw ang tanan
Kasing-kasing ko ron samaran
Kasakit nga hilabihan
Karon akong natagamtaman.

Sa akong paglusong
Didto sa malapok nga luyong
Maglisod na og bangon
Sa walay pagpakaaron-ingon.

Nganong maoy akong gidangatan
Unsa may nabuhat nga kasaypanan
Sa ingon lang kasayon ako talikdan
Bakak lang ba diay kadtong tanan?